2013-02-27

Lyckad twitterkonferens om vintercykling

Stockholms stad har höga ambitioner för cyklingen. Det är uttalat att vi ska öka cykling, gång och kollektivtrafikresande och minska andelen biltrafik. Cyklingen ska dubblas i Stockholm. Därför har kommunfullmäktige antagit en cykelplan där det pekas ut vilka cykelbanor som ska byggas och en framkomlighetsstrategi som prioriterar cykling framför exempelvis bilparkeringar. Alliansen har avsatt en cykelmiljard för investeringar i cykelinfrastruktur fram till 2018.

Efter en intressant debatt med cyklister på Twitter för några veckor sedan bjöd jag in till ett cykelsamtal i stadshuset i fredags för att kunna inhämta nya kunskaper och dela erfarenheter mellan stadens aktiva cyklister, driftansvariga tjänstemän på trafikkontoret, polisen samt företrädare för organisationer som verkar för att förbättra cykelförhållandena i Stockholm. 
Det resulterade i ett mycket givande samtal om driften av stadens cykelbanor, vintercykling i allmänhet, lånecykelsystemet, cyklande poliser, nya tekniska lösningar m.m. Inspel och slutsatser som jag försöker att återge här nedan. Texten ska emellertid inte tolkas bokstavligt utan den är ett sammandrag av längre resonemang.
Vintercykling
Stadens höga ambitioner innebär naturligtvis att vi måste bli bättre på att ge förutsättningar för cykling även under vintern. Även om det hänt mycket på området senaste åren så har vi en bit kvar när det gäller snöröjning på cykelbanor, främst i ytterstaden.

Trafikkontorets mål är att upprätthålla ett bra vinterväglag. Även om vinterväglaget aldrig kommer att kunna vara likvärdigt sommarväglaget måste kontoret se till att det är så bra som möjligt. Enligt Ted Ell, avdelningschef på trafikkontorets Stadsmiljöavdelning, ska väglaget på pendlingsstråken vara jämbördigt med det på Europavägar.
Men allt handlar inte bara om trafikkontorets arbete med att förbättra väglaget. Seminariedeltagarna är även överens om att det finns ett problem med att många cyklister tror att de kan använda sin sommarutrustade cykel även på vintern utan att det påverkar säkerhet och framfart. Men det är betydligt säkrare och smidigare att utrusta sin cykel för vinterväglag, precis som man skulle göra med bilen, och t.ex. dubbdäck samt bättre stänkskärmar har en stor effekt. Cyklister behöver därför ta ett större personligt ansvar för sina egna cyklar samtidigt som staden arbetar med att bli bättre på snöröjning och drift av cykelbanor. Här kan staden hjälpa till med informationsinsatser.
För att förbättra snöröjningen testar trafikkontoret nya lösningar. Det pågår just nu ett pilotprojekt med en ny typ av snöröjningsmaskin som är speciellt anpassad till cykelbanor. Dessa är 14 meter långa och två meter breda och är utrustade med en snurrande borste framtill som först sopar undan snö innan en saltlakespridare baktill smälter bort det som ligger kvar. Försöket sker på kortare sträckor i söder- och västerort under 2013 och kommer att utvärderas under sommaren. Om det faller väl ut kommer trafikkontoret att skala upp metoden för att använda den på cykelbanor runt om i hela staden.
Att förbättra förutsättningarna för vintercykling handlar också om att se till att trafikkontorets underleverantörer gör det de ska. Kontoret genomför därför kontinuerligt stickprovskontroller på sträckor samtidigt som de arbetar med att öka kunskapen bland maskinförare (som är vana att röja för bilister) om vad som är ett bra cykelväglag eftersom detta kan skilja från vad som är ett bra vinterväglag för bilar. Ett tips var även att staden borde ha ansvariga snöröjningsledare som leder arbetet och upprätthåller en tät kontakt med entreprenörerna.
Vid sidan om detta anmärkte flera deltagare på att ansvarsuppdelningen mellan trafikkontoret och stadsdelsnämnderna när det gäller snöröjning leder till olyckliga kvalitetsskillnader.
Slutligen tittar trafikkontoret också på hur framgångsrika cykelstäder runtom i världen – t.ex. Amsterdam och Köpenhamn – arbetar med vintercykling, men inser även att det inte går att kopiera lösningar rakt av eftersom Stockholm har ett bistrare och väldigt växlande vinterklimat som erbjuder unika utmaningar.
Nya cykelappar
Cykelfrämjandet håller för tillfället på att ta fram en mobilapplikation tillsammans med Folksam för att cyklister ska kunna fota och dela med sig av hinder i stadsrummet. Denna bygger på en lyckad app som redan används i en rad nederländska städer och som förhoppningsvis kommer att lanseras under våren.
Även staden kommer att släppa en egen mobilapplikation inom en snar framtid där man ska kunna fota och geo-tagga hinder i vägbanan. Detta ska göra det lättare att felanmäla problem, samtidigt som det möjliggör för staden att snabbt åtgärda dessa. Ett problem med cykelbanor är att de inte har adresser, och att det därmed kan vara svårt att felanmäla, men med en geo-tag löser vi det.
Lånecykelsystemet
Clear Channel fortsätter att expandera i Stockholm och våra kranskommuner. Det kommer att finnas över 100 stationer i vår och de hoppas på att kunna sätta upp ett antal nya stationer i väster- och söderort under våren.
Trafiknormer
Krister Olsson vid Södermalmspolisen berättar att den kommer att satsa på cykelpoliser/cykelpatruller under våren för att få en bättre förståelse för cyklisters omständigheter och kunna agera föredöme för hur man kan cykla lagligt i Stockholm. Det är ett problem att stockholmare inte har kunnat se till polisen för fingervisningar om ansvarsfullt cyklande eftersom de aldrig har sett polisen cykla.
Polisen menar även att de inte kan bemöta den ökande cyklismen i staden med repressiva åtgärder, utan att det första steget är att inleda en medborgardialog och normsättande upplysningsinsatser.
Det är emellertid viktigt att inte alltid döma cyklisters beteende utifrån hur en bilist hade agerat, eftersom det finns viktiga skillnader i hur en bil och en cykel fungerar i trafiken. Omkring 90 % av Stockholms cyklister har körkort, vilket innebär att de känner till trafikregler, ändå bryter många av dessa mot trafikbestämmelser titt som tätt.
Det är därför sannolikt att många av dessa förseelser beror mindre på att cyklister är oinformerade eller ”oregerliga” och mer på att infrastrukturen inte är anpassad efter cyklisters rörelsemönster. Detta har man sett i andra städer, i Köpenhamn har staden därför anammat en mer tillåtande attityd där myndigheterna väljer att studera huruvida man kan anpassa infrastrukturen till cyklisterna för att därmed legalisera ett ”naturligt” beteende i stället för att direkt förbjuda cyklister från att cykla på ett visst sätt. Deltagarna var överens om att detta arbetssätt är eftersträvansvärt även i Stockholm.

2013-02-17

Den som inte vill ha öppenhet vill ha slutenhet

I fredags hade Centerpartiets partistyrelse det möte där man antog sitt förslag till idéprogram. Det förslag som ska föreläggas riksstämman 22-24 mars.

Lagom till detta laddade SvD upp med en artikel om hur "sociala medier" hanterat vår idédebatt. Trist nog handlar artikeln bara om bloggar och inte om de sociala medier som är fullständigt dominerande för debatt och spridning av åsikter som twitter och FB. Därför blir det en felaktig bild. De politiska bloggarna har ju tappat stort i betydelse sedan valet 2010 (vilket jag som mångårig bloggare tycker är synd).

Brit Stakston kommenterar och säger många kloka saker, mycket mer nyanserat än vad rubriken sammanfattar. Tesen som drivs i artikeln (men inte av Stakston) är att "debatten om idéprogrammet glidit partiet ur händerna även på den allt viktigare digitala arenan". Ett mycket märkligt påstående då sociala medier knappast går ut att de ska kontrolleras. Det hade ju dessutom varit ett komplett misslyckande om bara partiarbetare hade skrivit om idédebatten i sociala medier. Då hade det blivit en rent intern historia, ungefär som andra partiers idéprogramsarbete.

Stakston beskriver idéprogramdebatten som "en konflikt mellan den ideella logiken och medielogiken"och det summerar nog rätt mycket av vad jag själv erfarit så här långt. Medierna hyllar kontroll och partiledningsauktoritet. Centerpartiets process gjorde uppror mot hela det synsättet. Därför kunde Mats Knutsson stå och skaka på huvudet i TV. Han och andra utgick från att kontrollen tappats och inte frivilligt släppts. Därmed sattes den bilden.

Så frågan kokar ner till detta: var det ett misstag att släppa kontrollen, att eftersträva maximal öppenhet?

Jag anser att man ska vänta med utvärdering och slutsatser tills processen är över, kanske till och med tills nästa eftervalsanalys 2014 men har ändå redan tankat in några mer akuta saker till vårt verkställande utskott.

En viktig del är att man inte ska skylla på media. Medielogiken får man förhålla sig till, den kan man inte förändra på kort sikt. Däremot kan man fundera på om vi från gruppen och partiledningen varit dåliga på att förklara våra ambitioner med öppenhet och grunderna för dessa ambitioner - både gentemot media och gentemot  vår egen organisation. Kanske var vår egen organisation inte helt redo?

I en ledarartikel i Hallands Nyheter (C) igår skrivs kritiskt om den öppna processen. Jag kan tycka att det är trist att ideligen bortse från 10.000 personers delaktighet i denna process. Att denna ledarartikel skrivits understryker svårigheten att förstå poängen med öppenhet. Artikeln blir en plädering för öppenhetens motsats: slutenhet.

Vår process levererade i mångt och mycket det uppdrag vi fått från vår partistyrelse. Men där vi nådde många gräsrötter, nya målgrupper och personer utanför partiet - misslyckades vi med att nå det formella och informella ledarskiktet i partiet. Därför blev dessa personer inte bärare och förklarare av budskapet, utan i vissa fall raka motsatsen. Detta bidrog till en skev bild av både processen och programförslaget.

Så långt bilden och mediedelen av processen. Hur ser det ut i partiet då? Desto bättre skulle jag säga. Min bild från kommundagarna i Örebro där jag fick anledning att prata med många som både synts och legat lågt i debatten är att Centerpartiet nu upplever en konstruktiv idépolitisk verksamhet vars like man inte skådat i mannaminne. Det hålls möten i varenda by. Medlemmar som inte visat sig på flera år dyker upp på möten. Några hotar med att gå ur. Nya medlemmar ansluter. När vi kallade till idéprogramsmöte i Stockholm var 45 anmälda. 75 dök upp, varav flera som gått med i partiet nyligen efter att ha upptäckt oss i vinterns debatt.

Visst finns kritik. Men säg den förändringsprocess som går utan friktion? Och förändras behöver Centerpartiet göra. Den som hävdar att vi ska lyckas genom att fortsätta som tidigare har mycket att bevisa. Det vi nu går igenom är svårt och kortsiktigt tar vi stryk i opinionen, men det måste göras. Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar dagens SIFO så här:

"De har allvarliga identitetsproblem inför väljarna. Vilka är de? Det vet inte väljarna. Centern försöker ta tag i det nu med sitt idéprogram, och det är den typen av arbete som behöver göras."

Jag kunde inte hålla med mer.

- - -
Brit Stakston utvecklar sina tankar om medborgardialog vs. medier.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2013-01-08

Idéprogrammet: gruppens arbetssätt och direktiv

Ingen har vid det här laget missat att vi just nu diskuterar ett förslag till nytt idéprogram i Centerpartiet. Ett idéprogram innehåller visioner för framtidens politik, i motsats till ett politiskt handlingsprogram som mer fokuserar på dagspolitik och detaljerade förslag.

När diskussionens vågor nu går höga - vilket är bra och helt nödvändigt för partiets framtid - kan det vara bra att veta hur vi i gruppen har jobbat.

Centerpartiets eftervalsanalys efter 2010 konstaterade att Centerpartiet har stort behov av en värderingsdiskussion och ett nytt idéprogram. Därför beslutade partistyrelsen hösten 2011 om att tillsätta en grupp bestående av nio ledamöter från hela landet med mig som ordförande.

Vi fick ett brett mandat och men också direktiv om bland annat följande:

De övergripande målen för arbetet med ett nytt idéprogram är att:
- Formulera idéer för framtidens Sverige
- Stimulera idédiskussioner brett i det svenska samhället
- Stärka Centerpartiet som idémotorn i svensk politik

...vilket vi ju levererat. Ett idéprogram har sällan diskuterats så intensivt som detta. Medan andra partiers programgrupper faller i glömska eller anklagas för floskler och visionslöshet har vi en så genomgripande diskussion att media känt sig föranledda att använda krigsrubriker.

Programgruppen föreslås få följande huvuduppgifter:
- Samla in, utveckla och formulera idéer i ett nytt långsiktigt idéprogram för Centerpartiet
- Stimulera och delta i offentlig debatt under den tid som programarbetet bedrivs
- Ansvara för att programarbetet utformas som en bred, utåtriktad och öppen process

Även detta stämmer bra in på vårt arbete och den process som vi lett under året. Genom valet av ett wiki-verktyg på nätet där alla inom och utom partiet fick vara med fick vi in närmare 1000 formulerade politiska förslag och visioner. Genom mer traditionell mötesverksamhet nådde vi därutöver 10.000 personer. Vi har fått in 20 specialskrivna artiklar från opinionsbildare. Vi har arrangerat ett antal seminarier. Johan Norberg har skrivit en essä om Jordnära liberalism. Vi har träffat nationalekonomer, Försvarsmakten, Fryshusets ungdomar och intresseorganisationer. Vi var i London och träffade tankesmedjor och diskuterade Europas utmaningar och finanskris.

Vi hade ingen formell remissrunda men avstämde wiki-texten två gånger under året.

Idémässig grund för programarbetet:
Arbetet med programmet ska bygga vidare på värdegrunden från gällande idéprogram. Viktiga värderingar som ska beskrivas och utvecklas i idéprogrammet är frihet och självbestämmande, likvärdiga förutsättningar, möjligheter för människor att växa, människors fria rörlighet, demokrati, integritet, jämställdhet och feminism, trygghet och gemenskap, personligt ansvar, ansvar för naturen, decentralisering och federalism, det liberala idéarvet och internationellt samarbete.

Alla dessa områden har täckts in i förslaget, inklusive frihet, människors fria rörlighet, personligt ansvar, decentralisering och federalism - områden som diskuterats livligt i den aktuella debatten.

Nu äger partistyrelsen processen och det är de som lägger fram ett förslag till framtidsstämman som äger rum den 22-24 mars. Partistyrelsen har lämnat tiden fram till 5 februari för synpunkter från distrikt och kretsar.

Jag har flera gånger fått frågan om partiledningens samröre med förslaget. Svaret är att vi har varit en fristående grupp och därför varken bett om lov eller låtit oss styras. Några sådana försök till styrning har heller inte gjorts. Däremot har vi arbetat enligt direktiven ovan.
- - -
Ledamöter i idéprogramsgruppen har varit:

Per Ankersjö, ordförande i idéprogramsgruppen samt stadsmiljöborgarråd i Stockholm
Karin Ernlund, ledamot av Centerpartiets internationella stiftelse
Fredrick Federley, riksdagsledamot Stockholm stad
Maria Kristoffersson, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Vilhelmina
Emil Källström, riksdagsledamot Västernorrland
Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande Leksand
Eva Nypelius, vice distriktsordförande Gotland, ledamot av regionstyrelse & regionfullmäktige Gotland
Karl Erik Olsson, tidigare jordbruksminister, Europaparlamentariker och vice ordförande i Centerpar- tiet
Bosse Svensson, förtroendevald, Östersunds kommunfullmäktige

2012-12-28

Idéprogrammet: Plattare skatt (OBS)

I förslaget till nytt idéprogram har vi föreslagit följande formulering:

”Centerpartiet strävar efter ett plattare skattesystem, med låga marginalskatter, som gynnar drivkrafterna bakom samhällets välstånd.”

Till att börja med är det en stor skillnad mellan att skriva ”platt” och ”plattare” (vilket du kan läsa mer om hos Prärietankar). Det första innebär ett digitalt tillstånd, det andra innebär en förändring där man minskar progressiviteten i skattesystemet. Det förklaras i bisatsen om marginalskatter. Värnskatten innebär t ex en stark progressivitet i skattesystemet.

Progressiviteten innebär att du inte bara betalar mer pengar ju mer du tjänar, du betalar också en allt större andel av vad du tjänar. En platt skatt innebär att du betalar mer ju mer du tjänar men att andelen är konstant.

Progressivitet motverkar drivkrafter för att arbeta, utbilda sig och att satsa på sin karriär. Därmed motverkas även drivkrafter för att starta företag och att skapa innovationer. Vi i gruppen som tagit fram förslaget gör analysen att dessa drivkrafter är mycket viktiga för Sveriges konkurrenskraft och för att skapa fler jobb.

Centerpartiet är för en stark och offentligt finansierad välfärd. Vår formulering ovan säger inget annat.

Idag presenterar Almega en undersökning som visar att fyra av tio svenskar är för en platt skatt, eller proportionell skatt som de har valt att kalla den.

Precis som i fallet med fri invandring, fångar förslaget till idéprogram även här en fråga som är synnerligen aktuell och av stor vikt.

Centerpartiet har tidigare diskuterat frågan om plattare skatt och är positivt till det, så det är inte så nytt som flera tycks tro. Återigen har vi i idéprogramgruppen valt att vara lite tydligare i frågan men märk väl att vi skriver plattare och inte platt.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2012-12-26

Ett annat parti vill ha fri invandring. På papperet i alla fall.

När jag kommunicerade visionen om öppna gränser och en fri invandring, som en del av helheten i förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet, var Moderaterna snabbt ute via migrationsminister Tobias Billström och kritiserade:

- Det är ingen idé som jag och mitt parti förespråkar. Vi tycker att vi ska ha reglerad invandring i Sverige. Det är väldigt viktigt att vi har reglerad invandring så att vi vet vilka människor som kommer hit och under vilka omständigheter, säger Billström till TT.

Några dagar senare instämde statsminister Fredrik Reinfeldt i en intervju med Sydsvenskan:

– Det är naturligtvis fritt för dem att uttrycka det. Jag tror inte på det.

Jag undrar stilla om statsministern och migrationsministern händelsevis läst sitt eget idéprogram? Om de nu skulle göra det så kan de bland annat läsa följande formulering där:

"Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet."

Men, det är klart, Moderaternas idéprogram har ju varit föremål för revidering förr.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Om Staffan Danielsson och alla människors lika rätt och värde

Staffan Danielsson är en av Centerpartiets främsta företrädare då han representerar partiet i Sveriges högsta beslutande organ, Sveriges Riksdag. Det är viktigt att erinra om den saken och det är i detta ljus man ska se hans olika politiska utspel.

På sin blogg har han idag postat ett inlägg som syftar till att vara en dialog med mig. I denna dialog kallar han mig naiv och extremliberal eftersom jag kommunicerat idéprogramgruppens vision om fri invandring. Tvärt emot vad jag själv säger, både till media och med egna ord här på bloggen tillskriver han mig åsikten att jag vill införa fri invandring idag.

Detta är definitionen av ordet vision enligt wikipedia:

Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.”

Så har vi förhoppningsvis klarat av den saken.

Det har blivit en diskussion om visionen om fri invandring både inom och utanför Centerpartiet. De flesta som till en början reagerade negativt uppfattade att det var ett förslag som var ämnat att drivas idag. Efter lite dialog har denna diskussion nyanserats betydligt. Staffan Danielsson vill av någon anledning fortsätta att polarisera diskussionen och sprida uppfattningen att visionen är ett förslag som ska drivas idag. Man kan fråga sig varför.

Staffan Danielsson har i sin position som en av de främsta företrädarna för Centerpartiet valt att engagerat sig i frågor som rör mångkultur och invandring.

Han har föreslagit förbud mot att bära burka och niqab.

Han har drivit frågan om förbud mot böneutrop.

Han har pläderat för en restriktivare flyktingpolitik.

Ett av syftena med att ha ett idéprogram är att ange en kompassriktning för partiet. För oss som är aktiva och som vägledning för väljare och sympatisörer. Programmet ska ge en fingervisning om hur partiet kan tänkas agera och rösta i olika frågor.

En vision om ett framtida samhälle utan gränser och med en fri invandring, baserat på Centerpartiets portalparagraf ”alla människors lika rätt och värde” ger en tydlig bild av partiet som humant, medkännande och medvetet om framtidens demografiska utmaningar i vårt land.

Staffan Danielsson starka vilja att motarbeta visionen tycker jag säger något annat.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2012-12-25

Idéprogrammet: Fri invandring

Som en del av förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet finns en vision om fri invandring. Det är en vision, inte ett förslag som går att driva idag med de system, lagar och regler som gäller idag. Ett idéprogram är visionärt, det beskriver kompassriktningen på lång sikt. Visionen är formulerad så här:

”Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik. För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring. Så länge det finns länder som kränker mänskliga fri- och rättigheter är öppna gränser, och människors möjlighet att fly, det enda sättet att erbjuda alla människor ett skydd för sina grundläggande rättigheter. Bara så kan man välja frihet i stället för förtryck. Vi ser det som en grundläggande mänsklig rättighet att söka sig en fristad och en försörjning, inte bara inom det land där man är född, utan också utanför landets gränser.”

Visionen om fri invandring uttrycks här tydligare än innan men tanken är långtifrån ny i Centerpartiet. På partiets hemsida står sedan länge, under länken migration, att Centerpartiet vill ”på lång sikt verka för fri invandring”.

I stämmobeslut från riksstämman 2011 står i beslutsprotokollet: ”Målet för Centerpartiet är att uppnå fri rörlighet, men vi är inte där än”.

I det gamla idéprogrammet från 2001 står dessutom formuleringen ”Människor ska kunna röra sig fritt över geografiska gränser”.

I debatten som följt efter det att jag kommunicerade visionen har påståtts att fri invandring är orealistiskt. Det är det ju, förutsatt att inga förändringar sker i övrigt. Vi har i Sverige lagar, regler och system som försvårar för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Givet att möjligheten att skaffa jobb eller starta företag är inträdesbiljetten till trygghetssystemen blir det ju problematiskt. De två stora partierna S och M har båda en politik som förhindrar nödvändiga reformer på området och som därmed inte bara håller många utrikesfödda i utanförskap, utan även många ungdomar.

För den som undrar hur Centerpartiet ska arbeta för visionen om fri invandring så har partiet redan en handlingsplan som är i det närmaste komplett. På riksstämman i Åre 2011 antogs ett förnyelseprogram för integration som beskriver hur Nybyggarlandet ska realiseras.

Det största misstaget många gör i debatten om invandring är att se den svenska ekonomin som ett nollsummespel, att se invandrare som en kostnad eller belastning. Med rätt politik blir varje person som kommer hit ett tillskott i ekonomin, personer som utvidgar ekonomin genom att mer arbete utförs och nya värden skapas. Ytterligare en person som arbetar skapar inte bara ett värde genom sitt arbete utan konsumerar och investerar vilket leder till att ekonomin växer. Därtill är hen ytterligare en person som betalar skatt och bidrar till trygghetssystemens finansiering.

Sverige står inför stora välfärdsutmaningar. Vår välfärd bygger på en balans mellan personer som arbetar och personer som ska försörjas. En allt större andel äldre innebär en förskjutning av den balansen. Äldreboenden, vård och pensioner ska betalas. Äldreomsorgen och vården måste bemannas av allt fler. Detta är en ekvation som inte går ihop idag. Exempelvis har Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknat ut att vi behöver höja skatten med 13 kronor för att klara välfärden till 2035. Om vi inte lyckas tänka nytt.

De starkaste argumenten är ändå de humanistiska. Människor lever under förtryck och i fattigdom. Man väljer inte vilket land man föds i. Mot den bakgrunden blir gränser inte bara egoistiska, de blir ologiska. Alla människor har en stark drivkraft att göra det absolut bästa av sina liv. Den drivkraften måste få släppas loss. Det tjänar hela världen på.

Visioner är motorn för politiken. En politik som bara utgår från att förarga så få som möjligt, som på sin höjd adresserar dagens vardagsproblem och inte de stora framtidsfrågorna, en sådan politik kommer förr eller senare att dö.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2012-12-23

Löfvén gör SD:s analys till sin egen

Jag blev faktiskt bestört när jag läste intervjun med Stefan Löfvén i DN idag. Att han beskyller alliansen för Sverigedemokraternas framgångar är ju väntad oppositionsskåpmat. Däremot är det katastrofalt att han beskyller arbetskraftsinvandringen för främlingsfientligheten och intoleransen.

Socialdemokraterna är det parti som framför alla andra exporterar sympatisörer till Sverigedemokraterna. Det är förstås djupt olyckligt att S hittills varit oförmögna att stoppa strömmen som gjort SD så stora.

Möjligen är det desperationen över detta misslyckande och över att Löfvén, trots en lovande start, inte riktigt får sitt parti att flyga - som ligger bakom uttalandet som DN återger idag:

"Han anser också att Miljöpartiet bidragit till situationen genom att skapa en migrationspolitisk uppgörelse med regeringen som ökat arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU med cirka 10 000 personer per år."

Stefan Löfvén beskyllde alltså i intervjun invandringen för stämningarna i landet. Där och då blev Sverigedemokraternas analys inte bara accepterad, den blev också Socialdemokraternas.

Det är djupt olyckligt.
- - -
S-bloggare verkar inte se bekymret i detta, t ex Roger Jönsson, Jan Andersson och Martin Moberg slår på megafonerna som om inget hänt. Högberg har säkert reflekterat men det märks inte i hans text.
- - -
Läs även Helen Törnqvist.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , ,